lyngoat66

ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง วัฒนธรรมภาคกลาง ประเพณีภาคกลาง ภาคกลางมี 22 จังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทร จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ลักษณะของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ดังนั้นชาวภาคกลางส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการประมง ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มตลอดจนอาชีพค้าขายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ชาวภาคกลางนิยมกันมากเพราะภาคกลางจะมีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำทำให้เหมาะแก่การ ซื้อขาย วัฒนธรรมภาคกลาง บทความที่น่าสนใจ ประเพณีรับบัว วัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง  ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาและสืบต่อกันมาในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มาช้านาน แต่ปรากฏหลักฐานเมื่อราว พ.ศ. 2467 ว่าเดิมจัดวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี และจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าชาวอำเภอบางพลีที่มักเรียกกันว่า และชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีสิ่งหนึ่งที่ยังยืนยันถึงน้ำใจของคนไทย […]