lyngoat66

ประเพณีภาคกลาง วัฒนธรรมภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง ภาคกลางมี 22 จังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทร จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ลักษณะของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ดังนั้นชาวภาคกลางส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการประมง ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มตลอดจนอาชีพค้าขายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ชาวภาคกลางนิยมกันมากเพราะภาคกลางจะมีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำทำให้เหมาะแก่การ ซื้อขาย วัฒนธรรมภาคกลาง

บทความที่น่าสนใจ

ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีรับบัว

วัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง  ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาและสืบต่อกันมาในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มาช้านาน แต่ปรากฏหลักฐานเมื่อราว พ.ศ. 2467 ว่าเดิมจัดวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี และจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าชาวอำเภอบางพลีที่มักเรียกกันว่า และชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีสิ่งหนึ่งที่ยังยืนยันถึงน้ำใจของคนไทย นั่นคือ มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของชาวบางพลีได้มอบให้แก่ลูกหลาน นั่นคือ – กล่าวคำว่า “รับ ประเพณีรับบัว”.
ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

ประเพณีภาคกลาง เป็นประเพณีที่ร่วมกันจัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ประวัติประเพณีอุ้มพระน้ำ คือ เมื่อประมาณ 400 ปีที่แล้ว ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาขาย และไปตกปลาที่แม่น้ำป่าสักทุกวัน วันหนึ่งเกิดเรื่องที่ไม่มีใครตอบได้ เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากวันนั้นไม่มีใครจับปลาได้แม้แต่ตัวเดียว แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นที่บริเวณวังมะขามแฟบ (ไม้ระกำ) 

ซึ่งปกติน้ำจะไหลเร็วมากในบริเวณนี้ จู่ๆ น้ำก็หยุดไหลและเกิดเป็นลำธารขึ้นมา จากนั้นพระพุทธรูปก็เสด็จออก ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว ขึ้นจากน้ำมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ จนกระทั่งถึงวันสารทไทย หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ พระพุทธรูป (พระพุทธมหาธรรมราชา) ก็หายไปจากวัด ชาวบ้านช่วยกันงมหาจนพบพระพุทธรูป ที่อำเภอวังมะขามแฟบ จากนั้น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จะจัดงานที่เรียกว่า “อุ้มพระดำน้ำ” ประเพณีไทย

ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีวิ่งควาย

วัฒนธรรมประเพณีภาคกลาง เป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดชลบุรีที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนวันออกพรรษา 1 วัน เพื่อเป็นการสมโภชควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากทำงานหนักในท้องนามาเป็นเวลานาน ระยะเวลา. นอกจากนี้ประเพณีวิ่งควายยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อควายซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนาและคนไทย อีกทั้ง ยังทำให้ชาวบ้านได้พักผ่อนและสังสรรค์ระหว่างงานแข่งอีกด้วย ของกระบือ วัฒนธรรมภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ประเพณีภาคกลาง เป็นพระราชพิธีในเดือน ๑๐ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา เป็นเมืองหลวงและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 1 และมาละเว้นการละทิ้งไปในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 แล้วได้รับการบูรณะ อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่จัดในวันเพ็ญเดือน 1 บ้าง ซึ่งจะเท่ากับระยะที่ข้าวเติบโต ในนามีขนสีขาวเหมือนน้ำนมของทุกๆ ปี และชาวบ้านก็พร้อม

ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีไทย การทำบุญโคนไม้ จังหวัด.ตราด

ประเพณีไทย ช่วงเดือนเมษายนและหลังวันเพ็ญเดือนสิบสอง การทำบุญลำต้น ซึ่งเป็นประเพณีไทยท้องถิ่นอย่างหนึ่งในจังหวัดตราดที่มีทุกปี สะท้อนความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บ้านในชุมชน ทำบุญโคนต้นไม้และทำบุญสถานที่สำคัญในหมู่บ้าน นอกจากจะส่งผลต่อชีวิตของผู้ใหญ่โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสอนลูกหลานให้รู้จักรักป่า ดิน และน้ำ ไม่คิดทำลายธรรมชาติ ที่ต้องพึ่งพิง ขณะเดียวกัน อานิสงส์แห่งความกตัญญูก็ถ่ายทอดไปยังลูกหลานในหมู่บ้าน ให้เราได้รู้จักการทำบุญตักบาตร มีความเมตตากรุณา รักผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณธรรมหลักของการอยู่ร่วมกัน ประเพณีภาคกลาง